ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 1 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

A Systematic Review of Rehabilitation Interventions Aimed at Improving Participation in Life Domains for Young Adults with Disabilities

Grace Engen, Martin Saebu, Truls I. Juritzen, Trond Bliksvaer, Eivind Engebretsen, Helene L Soberg and Cecilie Roe

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Electroencephalography Measurement to Compare Visual and Kinesthetic Motor Imagery of Squat Vertical Jump

Bouchra Haj Hassan, Ahmad Diab, Aya kabbara and Ahmad Rifai Sarraj

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Usefulness of Coupling Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation with Routine Physical Therapy in Spinal Spasticity with Intolerant Drug Sideeffects: A Case Report

Win Min Oo and Myat Thae Bo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Correlation between Dermatomal Somatosensory Evoked Potential, Needle Electromyography and Magnetic Resonance Imaging in Chronic Sensory Lumbosacral Radiculopathies

Naglaa A Hussein, Alaa Abdelraouff Bayiomy and Mohamed Sami Barakat

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Identification of Balance Deficits in People with Parkinson Disease; is the Sensory Organization Test Enough?

Gera G, Freeman DL, Blackinton MT, Horak FB and King L

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Radial Nerve Palsy after Humeral Fracture: To Explore or Not to Explore? - A Case Report

Ana Costa Pinheiro

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top