ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 3 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Factors Influencing the Burden on Caregivers of Stroke Patients with Hemiplegia Living at Home

Daisuke Nishio, Hidetoshi Takahashi, Takeshi Hayashi, Yoshitake Hirano1, Tomoya Minakawa and Hiroshi Kigawa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Immediate Memory and Electro Physiologic Effects of Prefrontal Cortex Transcranial Direct Current Stimulation on a Chronic Traumatic Brain Injury Survivor: A Case Report

Therese M O’Neil-Pirozzi, Deniz Doruk, Jennifer M Thomson and Felipe Fregni

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Prescribing and Monitoring Exercise Intensity in Pulmonary Rehabilitation: Review

Mohammad Qasem and Angela Glynn

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Physical Therapy in the Pre and Post the Transtibial Amputation

Haron Silva Dorta

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Investigating the Impact of Visual Biofeedback on Postural Control Via Informative Dynamic Balance Training in Healthy Individuals

Trisha Massenzo and Peter E Pidcoe

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Aged Care, Homelessness and Brain Injury

Alice Rota-Bartelink

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Novel Kinect-Based Method to Assess 3D Reachable Workspace in Musculoskeletal Shoulder Dysfunctions: Case Reports

Divya B Reddy, Sarah E Humbert, Kimberly Yu, Candace J Aguilar, Evan de Bie, Alina Nicorici, Gregorij Kurillo and Jay J Han

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Fixation Duration Changes in Rett Syndrome after Habilitation Intervention

Daisuke Hirano, Kaori Hayashi, Yuka Onose, Mizuho Ishii, Megumi Miyauchi, Hidenobu Sekimori, Takamichi Taniguchi, Hideo Shimoizumi and Takahiro Niida

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Coping with Traumatic Brain Injury: How do Post-Acute TBI Couples compare with those from the General Population on Psychological and Marital Adjustment?

Marie Claude Blais and Jean Marie Boisvert

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Acupressure as a Model for Complementary and Alternative Medicine (CAM) Treatment Following Acquired Brain Injury: Translating Lessons from the Laboratory

Theresa D Hernández, Christine Palafox, Kristina L McFadden, Gail Ramsberger, Jeffrey Rings and Lisa A Brenner

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top