ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 4 (2013)

సమీక్షా వ్యాసం

Hospital Readmission among Stroke Patients who Received Post-Hospital Care: A Systematic Review

Janet Prvu Bettger, Brian Lupo, Kristin Nichols, Kelsy Smith, Emily Windes and Tephanie Darden-Fluker

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Osteopathic Manipulative Therapy on Cervicogenic Headache in Veterans with Mild Traumatic Brain Injury - A Case Series

Melissa Sinkiewicz and Wei Huang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Physical Therapy Modalities and Rehabilitation Techniques in the Treatment of Neuropathic Pain

Gulseren Akyuz and Ozge Kenis

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Spinal Cord Injury and Osteoporosis: Causes, Mechanisms, and Rehabilitation Strategies

Can Ozan Tan, Ricardo A Battaglino and Leslie R Morse

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effectiveness of Mckenzie Intervention in Chronic Low Back Pain: A Comparison Based on the Centralization Phenomenon Utilizing Selected Bio-Behavioral and Physical Measures

Saud M. Al-Obaidi, Nowall A Al-Sayegh, Huzaifa Ben Nakhi and Nilson Skaria

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Development of a Scalable Monitoring System for Wheelchair Tilt-in-Space Usage

Tim D Yang, Seth A Hutchinson, Laura A Rice, Kenneth L Watkin and Yih-Kuen Jan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Chronic Refractory Myofascial Pain: Characteristics of Patients who Self-select Long-term Management with Electrical Twitch-Obtaining Intramuscular Stimulation

Jennifer Chu, I Schwartz and S Schwartz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Relationship Between Functional Level and Quality of Life in Children With Spina Bifida

Bahriye Turkucuoglu and Tulay Tarsuslu Simsek

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Posture on Subjective Swallowing Difficulty during Screening Tests for Dysphagia

Yoshitaka Shinjo, Ayako Okitsu, Ikumi Ukeda, Ayako Miyagi, Kazuhisa Domen and Tetsuo Koyama

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

How Useful Word Fluency Tasks Will be in the Case of Reduced Working Memory Capacity and Impaired Attention Functions

Mimpei Kawamura and Shu Morioka

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Setting up a Human Motion Analysis Laboratory: Camera Positioning for Kinematic Recording of Gait

Marcelo Riberto, Rogério Ferreira Liporaci, Fernando Vieira and José Batista Volpon

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top