జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ మెడిసిన్

జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ మెడిసిన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2684-1290

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 3 (2020)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Different cosmetologic methods in treatment of rosacea: What is better?

Romashkina Anastasia Sergeevna

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Acrodermatitis Chronica Atrophicans (ACA): Diagnostic and treatments

Romashkina Anastasia Sergeevna

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Advances in photo protection

Cecilia Orlandi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Tele-dermatology: A real support for doctor, patient and welfare?

Alessandra Scarabello and Carola Pulvirenti

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Bullous pemphigoid in a psoriatic patient after adalimumab therapy: Remission with ustekinumab

A Papadopoulou, AV RoussakiSchultze and E Zafiriou

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top