ప్రోబయోటిక్స్ & హెల్త్ జర్నల్

ప్రోబయోటిక్స్ & హెల్త్ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-8901

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 4 (2020)

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Daily Bacillus subtilis DE111 Intake on Gastrointestinal Health and Respiratory Infections in Children Attending Day-care: A Randomised, Parallel, Double-blind, Placebo-controlled Study

Matevz Slivnik, Katarina Crnigoj Kristan, Nanca Cebron Lipovec, Igor Locatelli, Rok Orel, Alison M Winger*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Probiotics Improve Immune and Digestive Health and Augment Quality of Life in Healthy Adults-An Open Label Work-Place Study

Shikha Snigdha*, Kevin Ha, Jeremy D Bartos

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Prospective, Randomized, Double Blind, Two Arms, Parallel, Placebo Controlled, Clinical Study to Evaluate the Efficacy of OPTIMEALTH FOOD P Supplementation in Modulating Gut Microbiome in Healthy Adults

Yuki Ikeda*, Mizuho Nasu, Celine Klotz, Jean-Yves Bruxer, Diane Plaisant

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Bacterial Growth Stimulation and Antifungal Effects of the Essential-oilless-extracts of the Food Spice Dysphania ambrosioides

Lucia Nitsch-Vela´squez*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparative Evaluation of Lactobacilli and Bifidobacteria in Healthy Individuals

Olalekan Shadrach Fadare* and Souad Sabri

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top