జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2376-0419

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 3 (2014)

కేసు నివేదిక

Initiatives among Authorities to Improve the Quality and Efficiency of Prescribing and the Implications

Godman B, Acurcio FA*, Guerra Júnior AA, Alvarez-Madrazo S, Faridah Aryani MY, Bishop I, Campbell S, Eriksson I, Finlayson AE, Fürst J, Garuoliene K, Hussain S, Kalaba M, Jayathissa S, Abdol Malek AA, Małecka-Massalska T, Mansor Manan M, Martin A, Pedersen H, Sović Brkičić L, Smoleń A, Truter I, Wale J and Gustafsson LL

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Five-Year Review of Patient Focussed Medicine Information Queries at a Large UK Teaching Trust: Assessing the Trends, Predicting the Future

Nadwa Alkhaldi, James Desborough, David Wright, John Wood and Tim House

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Strengthening Pharmacy Practice Research: The Need for Combining both Qualitative and Quantitative Methodology

Mohamed Azmi Hassali, Fahad Saleem, Maryam Farooqui and Hisham Aljadhey

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

InforMatrix Aromatase Inhibitors in Breastcancer

Janknegt R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Biologicals in the Treatment of Plaque Psoriasis: Drug Selection by Means of the SOJA Method

Janknegt R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top