జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 4 (2015)

సమీక్షా వ్యాసం

Contribution of Plant Growth Regulators in Mitigation of Herbicidal Stress

Varshney S, Iqbal MRK, Masood A, Tasir SP, Rasheed F and Nafees AK

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Screening of Novel Natural Product Derived Compounds for Drug Discovery in Inflammation

Shinjini Mitra, Srabani Kar, Konsam Surajlata and Ena Ray Banerjee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Hypoglycemic and Hypolipidemic Potential of Nigella sativa L. Seed Extract in Streptozotocin (STZ)-Induced Diabetic Rats

Asaduzzaman M, Lutfun Nahar, Sohanur Rahman M, Mahadi Hasan, Anowara Khatun, Zinat Tamanna, Nazmul Huda, Fazley Rabbi M, Manobendro Nath Ray, Nur Islam M, Mobassirul Islam M, Maniruzzaman M and Mehfuz Alam

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Similarities and Differences in Global Gene Expression Profiles between Herbicide and Pathogen-Induced PSII Inhibition

Jin Zhu, Min Li and Steven J Clough

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

If Photoinhibition of Soybean Photosystem II Enhances the Hypersensitive Response, It is Not Solely Due to Blockage of Electron Transfer Flow at D1

Jin Zhu, David J Neece, Bernarda Calla and Steven J Clough

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top