జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఇమేజింగ్ & డైనమిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఇమేజింగ్ & డైనమిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9937

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 2 (2017)

కేసు నివేదిక

The Role of PET/CT in the Diagnosis of Kikuchi-Fujimoto Disease: A Case Series and Review of the Literature

Fabian P Mghanga*, Khamis H Bakari and Henry A Mayala

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

అభిప్రాయం

The Efficiency of Applying the Radiology Technologist of the Radiation Dose Monitoring Technique During the Fluoroscopy Procedures for Oncology in Paediatrics Care Aged Between 4 to 7 Years

Hissa Mohammed*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Fibrinolytic Enzyme: Restoration Tool for Obliteration of Blood Clots

Hajra Ashraf, Bisma Meer, Romasa Naz, Aarooj Saeed and Pervez Anwar*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Visual and Quantitative Assessment of a New Anisotropic Diffusion Filter (Statistical Transfer with Optimizing Noise and Edge Sensing) for Positron Emission Tomography

Hitoshi Iizuka, Tomohiro Kaneta*, Matsuyoshi Ogawa, Nobutoku Motomura, Tetsu Arisawa, Ayako Hino-Shishikura, Keisuke Yoshida and Tomio Inoue

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Modern Microwave Thermometry for Breast Cancer

Sergey Vesnin, Arran K Turnbull, J Michael Dixon and Igor Goryanin*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Radioactivity: Detection and Measurement

Nida Tabassum Khan*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Comparative Anaylsis of Aspirin from Various Analgesic Formulations Using Titrimetry, Spectroscopic and Hypenated Chromatographic Techniques

Ochieng Anthony*, Hemed S. Moh’d, Mataka A. Mataka, Abdul Juma, Ochieng J. Odalo and Okoli C. Peter

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Simple and Efficient Methodology for the Study of Cardioprotective Drugs in Animal Model of Cardiac Ischemia-Reperfusion

Jose Gustavo Padrao Tavares, Francisco Sandro Menezes-Rodrigues, Enio Rodrigues Vasques, Maria do Carmo Maia Reis, Luciana de Paula, Bráulio Luna-Filho, Paolo Ruggero Errante, Afonso Caricati-Neto and Leandro Bueno Bergantin*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top