జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఇమేజింగ్ & డైనమిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఇమేజింగ్ & డైనమిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9937

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2012)

పరిశోధన వ్యాసం

3-D Reconstruction of Tooth Development and Gene Expression Using Optical Projection Tomography

Mohammad Yusuf Beebeejaun, Paul Sharpe and Sabrena Pacheco

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Controlled Molecular Targeting of Inducible Heat Shock Proteins

Pradip Ghosh, Jan AL. Lammel, Tae Hoon Lee, Xukui Wang and Daniel Y. Lee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Would Sub-regional Analysis Improve Sensitivity in Knee dGEMRIC?

Wei Li, Hongyan Du, Pottumarthi V. Prasad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Preliminary Evaluation of Potential Disease Modification by Hylan G-F 20 (Synvisc®) Using dGEMRIC

Pottumarthi V. Prasad, Wei Li, Thomas Schnitzer, Nitya Krishnan and Deborah Burstein

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Quantification of Changes in Skeletal Muscle Amino Acid Kinetics in Adult Humans in Response to Exercise via Positron-emission Tomography with L-[methyl-11C] methionine

R. Harnish, T. Streeper, I. Saeed, C. Schreck, S. Dannoon, J. Slater, J. Blecha, H. VanBrocklin, M. Hernandez-Pampaloni, R. Hawkins, Y. Seo, G. Sayre and T. Lang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top