జర్నల్ ఆఫ్ హెమటాలజీ & థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిసీజెస్

జర్నల్ ఆఫ్ హెమటాలజీ & థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిసీజెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-8790

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 4 (2013)

సమీక్షా వ్యాసం

Insufficient Efficiency of Prasugrel in Diabetic Patients with Acute STEMI Undergoing pPCI of Culprit Coronary Lesion – Review of Current Knowledge

Samos M, Fedor M, Kovar F, Duraj L, Skornova I, Fedorova J, Galajda P, Stasko J, Bolek T, Kubisz P and Mokan M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Regulation of Mitochondrial Metabolism by the Bcl-2 Family of Pro-Survival Proteins: New Therapeutic Opportunities for Targeting Cancer Cells

Andrew H Wei, Mellissa Brown and Mark Guthridge

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Setting an International Normalized Ratio (INR) Target Range doesn’t Guarantee Good Achievement of that Range-A Study in Omani Patients and Review of Literature

Chao-Hung Ho

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Combined Short Course Low Molecular Weight Heparin and Calf Compression Therapy in Prevention of Deep Vein Thrombosis after Total Knee Replacement: A Randomized Prospective Study

Raj Ramakrishna, Sarika Gupta, Kiran Sarathy, Marijka Batterham and George Kirsh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Prominent Reactive Plasmacytic Proliferation Presenting with Transient Pancytopenia: An Unusual Case

Fusun Ozdemırkıran, Zafer Gokgoz, Nazan Ozsan, Mıne Hekımgıl, Fılız Vural and Seckın Cagırgan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Von Willebrand Factor: A Novel Marker of Endothelial Dysfunction in Clinical Hyperthyroidism Patients

Mohammed AL-Nuzaily, Lutfi AL-Maktri, Saleh Bamashmoos, Samir Taresh and Faisal Ali

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top