జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2381-8719

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 3 (2017)

సమీక్షా వ్యాసం

Geophysical Assessment of the Upper Dja Series Using Electrical Resistivity Data

Zoo Zame P, Mbida Yem*, Yene Atangana JQ and Ekomane E

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

3-D Geostatistical Model and Volumetric Estimation of ‘Del’ Field, Niger Delta

Oluwadare OA, Osunrinde OT, Abe SJ* and Ojo BT

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Variability in the Highway Geotechnical Properties of Two Residual Lateritic Soils from Central Nigeria

Owoyemi OO and Adeyemi GO

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Forward Modeling of Ground Penetrating Radar for the Reconstruction of Models Response Profiles using Synthetic Data

Arisona A, Nawawi M, Ishola KS and Safiuddin LO

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Microstructural, Raman, EPMA and X-ray Tomographic Study of the Odisha's Beryl (Emerald) Sample

Jena PR and Mishra PK

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Part 1: Contemporary Challenges and Current Solutions in Sinkhole Occurrence and Mitigation

Thornbush MJ

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Part 2: Spatial-Temporal Occurrences of Sinkholes as a Complex Geohazard in Florida, USA

Thornbush MJ

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top