జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2381-8719

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 2 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Accelerating the GMRES Solver with Block ILU (K) Preconditioner on GPUs in Reservoir Simulation

Hui Liu, Bo Yang and Zhangxin Chen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Mesohellenic Trough and the Paleogene Thrace Basin on the Rhodope Massif, their Structural Evolution and Geotectonic Significance in the Hellenides

Kilias AD, Vamvaka A, Falalakis G, Sfeikos A, Papadimitriou E, Gkarlaouni CH and Karakostas B

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Paleo Environmental Studies for Stream Sediments around Awe-Obi Area North Central Nigeria

Gajere JN, Abaa SI and Kana JE

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Sandstone Petrology and Geochemistry of the Kolhan Basin, Eastern India: Implications for Basin Tectonics

Kasturi Bhattacharyya and Subhasish Das

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Multicellular Consortia Preserved in Biogenic Ductile-Plastic Nodules of Okondja Basin (Gabon) by 2.1 Ga

Moussavou M, Edou-Minko A, Mbina Mounguengui M, Ortega R, Fleury G, Roudeau S, Carmona A, Genty D, Blamart D, Tchikoundzi C, Makaya Mvoubou, Musavu Moussavou B, Ndong Ondo S, Ogandaga Agondjo M, Dewilde F, Delorme G, de Parseval Ph, Weil R and Maire R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Boundary Dominated Flow, the Effect of Power-Law Trends

Tom Aage Jelmert

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top