జర్నల్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మేనేజ్మెంట్

జర్నల్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మేనేజ్మెంట్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0374

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 1 (2015)

సంపాదకీయం

Doctrine of “Land Forces in Operations” in Relation to the Czech Armed Forces Chemical Corps

Pavel Otrisal*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

అభిప్రాయ వ్యాసం

Yemen Arabia Infelix

Ahmed A. S. Hashim*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Mil-Spec Biomass Reality

Mordechai Ben-Menachem*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

The Roles of Woman as Leader and Housewife

Niniek Fariati Lantara*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

అభిప్రాయ వ్యాసం

Specific Approaches to Evaluation of Protection of Protective Devices in Accordance to Concerning Norms

Pavel Otrísal*, Stanislav Florus and Zdenek Melicharík

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top