జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 4 (2019)

పరిశోధన వ్యాసం

Are the Prescriptions of Psychiatric Patients Who Repeatedly Attempt Suicide Distinctive? A Study Based on a Survey of Prescription Drug Overdose Patients Admitted for Emergency Medical Care

Akihisa Akahane, Kenichi Matumura, Gaku Oshikubo, Rie Kanai, Yukako Watanabe, Mamoru Tochigi, Naoki Hayashi*, Emi Ikebuchi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Depression Severity and its Associated Factors among School-Going Adolescents in Malaysia

Norhafizah Sahril*, Najib Majdi Yaacob, Noor Ani Ahmad, Sarimah Abdullah, Balkish Mahadir Naidu, Tahir Aris

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్ష

The Role of Time Perception in Depression

Rowena Kong*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్ష

Depression: The Importance of Etiology and the Involvement of Dopaminergic Reward System

Rowena Kong*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్ష

Interdependence and Depression: Does an Interdependent Culture Provide Effective Buffer Against Depression?

Rowena Kong*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Yoga Improves Anxiety and Vital Signs of Women with Premenstrual Syndrome

Ghafoureh Ghaffarilaleh, Vahid Ghaffarilaeh*, Zeinab Sanamno, Mahin Kamalifard

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్ష

A Scoping Review of the Role and Training of Para-professionals Delivering Psychological Interventions for Adults with Post-traumatic Stress Disorder

Ting Xiong, Dr. Lori Wozney*, Dr. Janine Olthuis, Swati Singh Rathore, Dr. Patrick J McGrath

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top