జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 2 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Relationship between Physical Activity Levels and Internet Addiction of Adults

Metin Sahin and Sefa Lok

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Relationship Between the Burden of Caregiving and Loneliness in Primary Caregivers of Patıents with Schizophrenia

Neslihan Lok* and Kerime B

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Psychosocial Distress among Children Living on the Street in Mumbai City, India

Tushar Savarkar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Self-Esteem and Depression in Burn Afflicted Women

Rubab S and Kalsoom AC*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Relationship between Eating Disorder and General Life Stressors among College Students in Jordan

Alshawashereh OM*, Arrabi Fisal, Abu Gazal and Mouawiah P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Anxiety and Depression Prevalence in Essential Hypertensive Patients is there an Association with Arterial Stiffness?

Mermerelis A, Kyvelou SM, Vellinga A, C Stefanadis, C Papageorgiou and Douzenis A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Treatment of Anxiety Prior to a Medical Procedure using an Atenolol - Scopolamine Combination Drug

Ty  Thomas and Thomas P Dooley*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Attachment Styles and Personality Structure

Viviana Miño*, Simón Guendelman, Alvaro Castillo-Carniglia, Carlos Sandana and Sergio Quintana

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Strengths-based CBT: Internet-Based Versus Face-to-Face Therapy in A Randomized Controlled Trial

Philipp Victor*, Isabelle Krug, Charlotte Vehoff, Naomi Lyons and Ulrike Willutzki

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top