జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 2 (2017)

ఎడిటర్ గమనిక

Editor’s Note: Journal of Depression and Anxiety - Volume 6, Issue 2

Sergio Machado

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Depressive Symptoms Prior to and after Incident Cardiovascular Disease and Long-term Survival A population-based Study of Older Persons

Rosanne Freak-Poli, Arfan Ikram M, Oscar H Franco, Albert Hofman and Henning Tiemeier

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Can Plasma Level of 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol Predict the Response for Selective Serotonin Reuptake Inhibitor and Serotonin Noradrenaline Reuptake Inhibitor in Major Depressive Disorder?

Reiji Yoshimura, Asuka Katsuki, Kiyokazu Atake, Ryohei Igata, Yuki Konishi, and Hikaru Hori

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

The Prediction of Clinically Relevant Anxiety Symptoms in Early Adulthood: Direct and Indirect Effects of Childhood and Parental Factors

Amie L Meyer and Birgit Kröner-Herwig

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

The Effectiveness of Psycho-spiritual Therapy among Mentally Ill Patients

Nazrin Asyraf Adeeb M and Rafidah Bahari

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Chinese Gay Males’ Internalized Sissyphobia: A Case Report

Chichun Lin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Clinical Intervention with Long Term Anxiety and Depression with a Male Client in a Therapy Resistant Work Culture: Case Study

Stuart Morgan-Ayrs

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Efficacy of a Rework Program for Sick Leave due to Depressive Disorders

Yuka Sakamoto, Shun Takahashi, Masahiro Yamamoto, Ryoko Minamimura, Nayuka Arida, Satoshi Ukai and Kazuhiro Shinosaki

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Off label Administration of Buprenorphine in the Treatment of Major Depression

Jamshid Ahmadi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Epidemiological Profile of Depression and Anxiety in a City of the South of Minas Gerais

Dalarmelina AC,  Almança ACD and Oliveira-Cortez PJ

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top