జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 3 (2016)

వ్యాఖ్యానం

Positive Psychology: Old and New Theoretical Requirement for "Living this Moment"

Carlo Pruneti

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Are Women Sensitive to the Acute Anxiolytic Effect of Diazepam?

Camila Danielle Aragão-Almeida, Fabrício Dias Antunes, Vânia dos Santos Barbosa, Flavia Teixeira-Silva

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Influence of Childhood Physical Neglect on Depression: Potential Moderation by a Polymorphism in the QKI Gene

Leiyu Geng, Yanyan Shi, Zhi Xu, Mengjia Pu, Xiaoli Li, Wenping Li and Zhijun Zhang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Psychiatric Disorders and Quality of Life in Patients with Hypothyroidism: A Narrative Review

LuísaPelúcio, Antonio Egídio Nardi, Ana Claudia Ornelas and Michelle Levitan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessing Patient and Caregiver Experiences with Symptoms and Behaviors Associated with Schizophrenia

Dana B. DiBenedetti, T. Michelle Brown and Natalya Danchenko

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation: A Novel Non-Invasive Non-Pharmacologic Treatment for Major Depressive Disorder

Yu-tian Yu, Shao-yuan Li, Jing-jun Zhao, Man Luo, Xiao Guo, Pei-jing Rong

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comorbidity between Depression and the Results of Mortality

Wendy Thomson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

An Insight into the Cellular Mechanisms of Addiction to Psychostimulants

Ashim Kumar Basak and Tridip Chatterjee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Symptoms of Anxiety and Irritability in Patients with Major Depressive Disorder

T. Michelle Brown, Dana B. DiBenedetti, Natalya Danchenko, Emmanuelle Weiller and Maurizio Fava

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor Level, Plasma 3-Methoxy-4-Hydroxyphenylglycol Level in Major Depressed Patients with Paroxetine Monotherapy

Reiji Yoshimura, Kiyokazu Atake, Hikaru Hori and Asuka Katsuki

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Mental Health and Parenting Intervention for Adolescent and Young Adult Mothers and their Infants

Maria Muzik, Katherine Rosenblum, Melisa Schuster, Emily Stanton Kohler, Emily Alfafara and Nicole Miller

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Are Eating Disorders a Type of Anxiety Disorder?

Fragiskos Gonidakis

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Depression Symptoms among Patients with Multiple Chronic Conditions

Eliane Ferreira Carvalho Banhato, Arise Garcia De Siqueira Galil, Tatiane Da Silva Campos, Fernando A.B. Colugnati, Kimber P. Richter, Marcus Gomes Bastos and Ana Paula Cupertino

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Pattern of Obsessive Compulsive Symptoms among Patients with Bipolar-I Disorder

Menan A Rabie, Eman Shorub, Ahmed K Al-awady, Abdel-Nasser M Omar and Hisham A Ramy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top