జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 1 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Quetiapine on Platelets in Major Depression

John Piletz, Debra Hoppensteadt, Walter Jeske, Jawed Fareed James Sinacore, Brittany Garlenski and Angelos Halaris

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Gender Differences in Suicidal Risk Factors among Individuals with Mood Disorders

Sandra J. Weiss, Maria Muzik, Kristina M. Deligiannidis, Robert T. Ammerman, Constance Guille and Heather A. Flynn

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Association of Cortisol Stress Response with Early Adversity and Diabetes Control in Adolescents with Diabetes

Daphne J. Korczak, S. Madigan, K. Manassis, D. Daneman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Collaborative Role Education in Post Graduate Psychiatric Training: A Narrative Review

Fahad D. Alosaimi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Coping Style as a Moderator of Chronic Loneliness and Substance Use in Emerging Adults

L. P. MacNeill, E. DiTommaso and C. Brunelle

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Childhood Physical and Sexual Abuse in Caribbean Young Adults and Its Association with Depression, Post-Traumatic Stress, and Skin Bleaching

Caryl James*, Azizi A. Seixas, Abigail Harrison, Girardin Jean-Louis, Mark Butler, Ferdinand Zizi and Alafia Samuels

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Comorbidity Study of Functional Gastrointestinal Disorders in Patients with Major Depressive Disorder

Lili Shi, Jinya Cao, Nana Xiong, Xiaohui Zhao, Jing Jiang, Liming Zhu, Zhifeng Wang, Xiaohong Sun, Xiucai Fang and Jing

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Aripiprazole-Induced Rabbit Syndrome: How Safe is Its Use in Adolescence?

Reema Dey, Angshuman Kalita and Shyamanta Das

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top