జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 3 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

The Mediating Effects of Social Support and Locus of Control on the Relationship between Post-Traumatic Stress and Depressive Symptoms in a Jamaican University Sample

Azizi A. Seixas, Caryl James, Girardin Jean-Louis, Mark Butler, Ferdinand Zizi, Alex Gardner

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Mental Distress and Associated Factors among Health Professionals Working in Tertiary Teaching Hospital, South West Ethiopia

Biksegn Asrat, Eshetu Girma, Matiwos Soboka and Kenfe Tesfay

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Stigma and Shame as Barriers to Treatment for Obsessive-Compulsive and Related Disorders

Kimberly Glazier1, Chad Wetterneck, Sonia Singh and Monnica Williams

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Non-Contamination and Non-symmetry OCD Obsessions are Commonly not Recognized by Clinical, Counseling and School Psychology Doctoral Students

Kimberly Glazier and Lata K. McGinn

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Practicing Ikebana on Anxiety and Respiration

Ikuo Homma, Reito Oizumi and Yuri Masaoka

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top