జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 3 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Predictors of Non-response and Persistent Functional Impairments in Treatment Adhering to Evidence-based Practice Guidelines for Anxiety Disorders

Maarten K van Dijk, Marc JPM Verbraak, Desiree B Oosterbaan, Adriaan W Hoogendoorn and Anton JLM van Balkom

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) for Panic Disorder: A Case Study

Pedro Shiozawa, Mailu Enokibara da Silva and Quirino Cordeiro

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

No Changes in Plasma Level of 3-Methoxy-4-Hydroxyphenylglycol after Switching Paroxetine to Milnacipran in Patients with Major Depressive Disorder: A Preliminary Study

Reiji Yoshimura, Hikaru Hori, Asuka Katsuki, Atsuko Ikenouchi-Sugita, Wakako Umene-Nakano, Kiyokazu Atake and Jun Nakamura

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Patient with Major Depressive Disorder Responds to L-Methylfolate Post-Genetic Testing

Therese Jaeckle

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Depression Thoughts Scale: Association with Depression Rating Scales

Adriana Munhoz Carneiro, Makilim Nunes Baptista and Ricardo Alberto Moreno

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top