జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 2 (2014)

సమీక్షా వ్యాసం

Individualized Pharmacological Treatment of Depressive Disorders State of the Art and Recent Developments

Thomas C Baghai, Christina Zirngibl, Barbara Heckel, Nina Sarubin and Rainer Rupprecht

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Development of Nursing Guidelines for Inpatients with Obsessive-Compulsive Disorder in Line with the Progress of Cognitive Behavioral Therapy: A Practical Report

Naoki Yoshinaga, Yuta Hayashi, Yuka Yamazaki, Kanae Moriuchi, Mikiko Doi, Minmin Zhou, Kae Asano, Megumi Shimada, Akiko Nakagawa, Masaomi Iyo and Misae Yamamoto

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Influences of Maternal Stress during Pregnancy on the Epi/genome: Comparison of Placenta and Umbilical Cord Blood

Jia Chen, Qian Li, Alexender Rialdi, Elana Mystal, Jenny Ly, Jackie Finik, Taira Davey, Luca Lambertini and Yoko Nomura

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Mended But Not Healed - Somatic and Mental Health 10 Years after Leg Lengthening with Ilizarov

Birgitta Johansson Niemela and Bjorn Tjernstrom

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Genetics of MDD - A Review of Challenges and Opportunities

Eva C. Verbeek, Marianna R. Bevova, Witte J.G. Hoogendijk, Peter Heutink

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

An Algorithm for Creating Alternate CES-D Composite Scores: Advancing Research through Methodological Clarity

Carlos Siordia

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Use of Antidepressants to Treat Postpartum Depression, During Breast Feeding

Ana Paula Fonseca and Vania Leala

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top