జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 3 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Impact of Sleep Duration on Emotional Status in Adolescents

Seon Kyeong Rhie and Kyu Young Chae

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Self-Assessment of Dental Anxiety in Patients Visiting Comprehensive Rural Health Service Project

Anindya Bhalla, Sukriti Bhalla Singh, Sujata, Ashish Singh and Ajay Choudhary

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Anxiety Chronicity and Psychiatric Comorbidity:Influences on Salivary Alpha-Amylase in a Diagnostically Heterogeneous Sample of Outpatients with Anxiety Disorders

David J Finitsis, Dean G Cruess, Giselle K Perez, Olivia E Bogucki, and David F Tolin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Neuropsychological Performance in Remitted Major Depressive Disorder Patients: A Case-Control Study

Ahmed Souhali Bannour, Mtiraoui A, Brahem A, Ben Romdhane A, Ben Nasr S, ElKissi Y and Ben Hadj Ali B

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top