జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 8 (2022)

పరిశోధన వ్యాసం

The Burden of Depression among Indian Adolescents: A Study on Cross-Sectional Data

Mayank Singh1*, Neha Shri2, Priyanka Patel3, Krittika Bhattacharyya4, Deepak Dhamnetiya5, Ravi Prakash Jha5

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Specific Ratios of Macronutrient: Intake to Reduce the Risk of Depressive Symptoms in People Aged 55 Years and Older in Northern China

Yuxia Ma1*, Xian Gao1, Xin Huang1, Yan Sun1, Huichen Zhu1, Meiqi Zhou1, Qingxia Li1, Limin Zhang1, Shuaishuai Lv1, Yutian Zhou1,2, Jun Ge2*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Depressive Symptoms and Associated Factors Among Youth Attending Public High School in Bahir Dar City, Northwest Ethiopia: A Cross-Sectional Study

Debela Tarecha1*, Hunde Tarafa1, Gizachew Asnake2, Tesfa Mekonen2,3,4, Gebiso Roba5

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Identifying Candidate Proteins and Chemicals for Age at First Episode of Depression and Postpartum Depression

Feng Zhang*, Na Zhang, Zhen Zhang, Shiqiang Cheng, Yumeng Jia, Yan Wen, Xiaoyue Qin, Dan He, Wenming Wei, Yijing Zhao, Qingqing Cai, Sirong Shi, Xiaoge Chu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Depression Affects Working Memory Performance: A Functional Near Infrared Spectroscopy (FNIRS) Study

Özge Keleş, Erol Yıldırım

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Mental Well-being of Patients during Coronavirus Pandemic

Mayank Gandhi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Experience of Mental Health Professionals with Borderline Personality Disorder: A Qualitative Study

Mirrat Gul Butt, Maham Rasheed*, Shafaq Ejaz, Zahid Mahmood

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top