జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 12 (2022)

దృష్టికోణం

Role of Depression in Diabetes

Nevada Roy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Analysis of the Potential Profile and Predictors of Sleep Quality among University Students during the COVID-19 Pandemic in Hubei Province, China

Chaoyi Chen, Da Feng, Suyi Song, Ziqi Yan, Gang Yin, Zhanchun Feng*, Zhuo Chen, Zhiming Jiao

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Short Note on Mood Disorders

Berl Etensel*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

A Short Note on Exercise Induced Hypoalgesia (EIH)

Huang Li*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top