జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 1 (2019)

పరిశోధన వ్యాసం

First-Principles Calculations of the Adsorption Property of C6H7N and C7H9N on Pd-doped TiO2 Anatase (1 0 1)

Yingang Gui, Qianqian Wan and Ling Luo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Lead and Cadmium Hair Levels in a Sample of Egyptian Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Doaa A El-Morsi, Amal A El-Bakary, Bothina MM Hasaneen and Hend MH Abo Elatta

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Acute Liver Failure Induced by Sorafenib Combined with Diclofenac Sodium: A Case Report

Yue-Song Yin, Yu-Pei Wu, Xin-Na Deng, Li-Xiang Bai and Qing-Xia Li

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Severe Drug-Drug Interactions:Reported and Missed

Joyce Nickley, Jack Kain, Kevin Krock, Richard Thomas and Amadeo Pesce

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Radical Scavenging Activities of Albumin-Copper Complex against Bromobenzene Induced Hepatotoxicity

Doaa Safwat Abdel-Magiud, Ahmed Y. Nassar, Ahmed R. Shatat and Ayman S. Mohamed

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Biochemical Study on the Effects of Fullerene C60 and Fruit Extract of Balanites aegyptica Plant in Ameliorating the Toxicity Induced by Doxorubicin in Streptozotocin Model of Diabetic Male Albino Rats

Abd Raheim EL-Shater, Muhammad Salman, Naglaa RA Kasem and Mariam AF Mahmoud

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top