జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 2 (2017)

కేసు నివేదిక

Ventricular Fibrillation Caused by Mianserin Poisoning

Takeshi Kitamoto, Kouichi Hayakawa, Fukuki Saito and Yasushi Nakamori

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Atherogenic and Haematologic Indices of Paracetamol- Overdosed Albino Rats Treated With Aqueous Leaf Extracts of Euphorbia Heterophylla and Jatropha Curcas

Chidi Uzoma Igwel, Linus Nwaogu, Emmanuel Uche Olunkwa, Martin Otaba and Viola Onwuliri

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Use of an Amphoteric Solution in Eye, Skin and Oral Chemical Exposures: Retrospective Multicenter Clinical Case Series

Fortin JL, Fontaine M, Bodson L, Depil-Duvala A, Bitar MP, Macher JM, Paulin P, Ravat F and Hall AH

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Severe Nervous System Damage in Long-Term Professional Exposure to Phthalates

Włodzisław Kuliński

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Accidental Ethanol Ingestion in a 32 Day Old Infant

Neal Sankhla, Paul Schneider and Pallavi Ghosh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top