జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 3 (2016)

కేసు నివేదిక

Conduction Disturbances and Ventricular Arrhythmias Associated with High- Dose Loperamide

Galen Leung, Diana Altshuler, Ronald Goldenberg, David Fridman and Eugene Yuriditsky

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

In Vivo Safety of Aqueous Extracts of Maytemus putterlickoides, Senna spectabilis and Olinia usambarensis on Mice Models

Mugweru FG, Nyamai DW, Arika WM, Mworia JK, Mworia JK, Ngugi MP, Njagi ENM and Ngeranwa JJN

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Dialyzability of Surfactants Commonly Used in Pesticide Formulations

Sun-Hyo Lee, Su-Yeon Park, Soohyun Kim, Hyo-Wook Gil and Sae-Yong Hong

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Two Different Screening ELISA Assays for Synthetic Cathinones (Mephedrone/Methcathinone and MDPV) with LC-MS Method in Intoxicated Patients

Roda E*, Lonati D, Buscaglia E, Papa P, Rocchi L, Locatelli CA and Coccini T

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Serum Proteomic Analysis for the Identification of Biomarkers by Two- Dimensional Differential Gel Electrophoresis (2D-DIGE) after Exposure to the Food-Processed Contaminant Furan

Santokh Gill, Meghan Kavanagh, Christine Poirier, Dorcas Weber and Terry Koerner

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

In Vitro, In Vivo Comparison of Cyclosporin A Induced Hepatic Protein Expression Profiles

Freek G Bouwman, Anke Van Summeren, Anne Kienhuis, Leo van der Ven, Ewoud N Speksnijder, Jean-Paul Noben, Johan Renes, Jos C S Kleinjans and Edwin C M Mariman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Current Trends of Poisoning: An Experience at a Tertiary Care Hospital Hadoti Region, Rajasthan, India

Surendra Khosya and SR Meena

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Inhibition of Soluble Epoxide Hydrolase as a Novel Approach to High Dose Diazepam Induced Hypotension

Arzu Ulu, Bora Inceoglu, Jun Yang, Vikrant Singh, Stephen Vito, Heike Wulff and Bruce D Hammock

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top