జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 4 (2015)

సమీక్షా వ్యాసం

Aflatoxins, Ochratoxins, Trichotecenes, Patulin, Fumonisins and Beauvericin in Finished Products for Human Consumption

Santini A, Raiola A, Meca G and Ritieni A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Individual and Combined Effects of Subchronic Exposure of Three Fusarium Toxins (Fumonisin B, Deoxynivalenol and Zearalenone) in Rabbit Bucks

Judit Szabó-Fodor, Mariam Kachlek, Sándor Cseh, Bence Somoskői, András Szabó, Zsófia Blochné Bodnár, Gábor Tornyos, Miklós Mézes, Miklós Mézes, Krisztián Balogh, Róbert Glávits, Dóra Hafner and Melinda Kovács

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Acute Imidacloprid Poisoning Caused Prolong Depression of Butyrylcholinesterase

Chih-Chuan Lin, Jen-Hou Li and Te-Fa Chiu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Intensive Care Management of Children with Scorpion Envenomation

Yuval Cavari, Shaul Sofer, Natalya Bilenko, Guy Beck and Isaac Lazar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Smartphone Applications for Use in Drug Overdose: A review

Alexander James Photiou and Daniel Stevens

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Evidence Based Phytopharmacological Potential of Herbal Extracts in Post-Ingestion Management of Mycotoxins in Animal Models

Juma KK, Fulakeza RMJ, Ngeranwa JN, Ngugi MP and Mburu ND

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Atypical Presentation of an Organophosphorus Poisoning

Adam Isacoff, George Bosse, Eric Fulcher and Christine Duff

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Impurity Profiling of Street Methamphetamine Samples Seized in Kermanshah,Iran with Special Focus on Methamphetamine Impurities Health Hazards

Neda Amini, Afshar Etemadi-Aleagha and Maryam Akhgari

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A Survivor of Methyl Ethyl Ketone Peroxide(MEKP) Toxicity

Mohamed Salah Shirazy and Akram Muhammed Fayed

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top