జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 1 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

Traditionally used aqueous herbal extracts for respiratory ailments exhibit anti-inflammatory activity

Priya Kannian*, Sambasivam Mohana, Manivasagam Vishwarohini, Abdul Rahim Mohamed Saleem

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Acute Local Mercury Toxicity Induced by Self Injection- A Rare Occurrence

Manohar KN, Venkata Sai Shashank Mutya*, Irfan Ibrahim K, Srikanth V

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Pharmacokinetics of Transbuccal Swab-Administered Naloxone-HCl Using a Novel Plant-Based Resin Formulation in Dogs

Randolph M. Johnson*, Nooshin T. Azimi, Edward F. Schnipper

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

An Unexpected Cause of Respiratory Insufficiency in a Child with Tracheomalacia

Lauretta Oseni*, Mody Kalgi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Clinical Prognosticators in Patients Treated with CDK 4/6 Inhibitors for Hormone Receptors Positive Advanced Breast Cancer

Isca Chrystel, Omarini Claudia, Cortesi Giulia, Moscetti Luca, Barbolini Monica, Dominici Massimo, Piacentini Federico

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Clinical and CT Manifestations of Delayed Toxic Encephalopathy caused by Low-Dose Chlorfenapyr Poisoning: A Case Report

Changjian Qiu*, Huan Sun, Hongqi Xiao, Yuan Cao

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Drug-Induced Liver Injury Caused by Telotristat Etiprate

Karen P Geboes*, E Callebout, L Vandenabeele, Moura-Ribeiro S, Laurent S, De Man M, Van Vlierberghe H, Hoorens A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top