జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 6 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Gas Injection in the Horizontal Wells and Optimizing Oil Recovery Factor by Eclipse Software

Afshin Davarpanah

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparative Study on Separation of Proteins from Whey Waste by Solvent Sublation in Batch and Continuous Mode

Samadrita Saha, Nasim Sepay, Pranjal Das, Sarmisttha Kundu, Milan Kumar Maiti and Goutam Mukhopadhyay

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Simple Method for Standardization and Quantification of Linoleic Acid in Solanum nigrum Berries by HPTLC

Arpan Chakraborty, Arka Bhattacharjee, Pallab Dasgupta, Debasmita Manna, Won Chun OH and Goutam Mukhopadhyay

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Development of Solid-Phase Extraction Using Molecularly Imprinted Polymer for the Analysis of Organophosphorus Pesticides-(Chlorpyrifos) in Aqueous Solution

Binsalom A, Chianella I, Campbell K and Zourob M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Determination of Methadone in Human Urine Using Salting-Out Effect and Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Followed by HPLC-UV

Reza Akramipour, Mitra Hemati, Simin Gheini, Nazir Fattahi and Hamid Reza Ghaffari

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top