జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 3 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Updated Review on Micellar Electro kinetic Chromatography

Alagar Raja M, Bhargav KS, Banji D and Selva Kumar D

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Sensitive Analysis of Off-flavor Compounds, Geosmin and 2-Methylisoborneol, in Water and Farmed Sturgeon by using Stir Bar Sorptive Extraction Coupled with Thermal Desorption and Gas Chromatography-Mass Spectrometry

Ruan ED, Aalhus J and Juarez M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Quantitative Determination of Amlodipine Besylate, Losartan Potassium, Valsartan and Atorvastatin Calcium by HPLC in their Pharmaceutical Formulations

Hafez HM, Abdullah AE, Abdelaziz LM and Kamal MM

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Quantitative Analysis of 25-OH Vitamin D Using Supported Liquid Extraction and Liquid Chromatography - Mass Spectrometry

Eduard Rogatsky, Shaynah Browne, Min Cai, Harsha Jayatillake and Daniel Stein

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Liquid Chromatographic Assay for the Analysis of Atazanavir in Rat Plasma after Oral Administration: Application to a Pharmacokinetic Study

Gurinder Singh, Roopa S. Pai and Sanual Mustafa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

HPLC Analysis of Monomer Release from Conventionally and High Temperature High-Pressure Polymerised Urethane Dimethacrylate Intended for Biomedical Applications

Mie-leng Tang, Jean-François Nguyen, Michaël Sadoun and N Dorin Ruse

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Development and Validation of HPLC Method for Simultaneous Estimation of Brimonidine Tartrate and Timolol Maleate in Bulk and Pharmaceutical Dosage Form

Abdullah A Elshanawane, Lobna M Abdelaziz, Mustafa S Mohram and Hany M Hafez

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Development and Validation of a Reverse Phase Ultra Performance Liquid Chromatographic Method for Simultaneous Estimation of Nebivolol and Valsartan in Pharmaceutical Capsule Formulation

Seetharaman R and Lakshmi KS

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A New O-phthaldialdeyde (OPA) Solution for Fluorescence HPLC Amine Group Detection without Boric Acid Preparation

Gilberto Joao Padovan, Izabel Arruda Leme, Priscila Giacomo Fassini, Nelson Iucif Junior and Julio Sergio Marchini

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top