జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 2 (2012)

పరిశోధన వ్యాసం

Determination of 15 Mycotoxins in Foods and Feeds Using High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry with Gel Permeation Chromatography Combined QuEChERS Purification

Xiaoming Gong, Hongbing Wang, Yibing Zhang, Jun Sun, Jing Dong, Liming Lin, Jinling Yu, Zhang Feng and Kai Li

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

On-Line Solid-Phase Extraction Based on Poly (Nipaam-MAA-co-EDMA) Monolith Coupled with High-Performance Liquid Chromatography for Determination of Nitrendipine and Nisoldipine in Human Urine

Yanhui Duan, Haiyan Liu, Suying Sun, Yanzhao Gu, Jia Li and Gengliang Yang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Heavy Metal Ions Separation on Thin Layer of Impregnated Carbamide-Formaldehyde Polymer

Sarang S. Dhote, Lata Deshmukh and L. Paliwal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Structural Characterization of Transglutaminase-Catalyzed Casein Cross- Linking

Sergio Lilla, Gianfranco Mamone, Maria Adalgisa Nicolai, Lina Chianese, Gianluca Picariello, Simonetta Caira and Francesco Addeo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Organic Solvent-Free and Simple Method for Determining Cyromazine and its Metabolite, Melamine, in Cow's Milk

Naoto Furusawa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top