జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 6 (2020)

పరిశోధన వ్యాసం

Simultaneous Quantitative Determination of Synthetic Cathinone Enantiomers in Urine by GC-NCI-MS/MS using Menthylchloroformate as Chiral Derivatization Reagent

Meetani MA*, Alzaabi JA, Hisaindee S, Altabaji MK, Alremeithi R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Adsorption of Phenolic Compounds from an Aqueous By-product of Sunflower Protein Extraction/Purification by Macroporous Resins

Tuong Thi Le, Aymes A, Framboisier X, Ioannou I, Kapel R*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Simultaneous Estimation of Four Preservatives in Pharmaceutical Ointment by RP-HPLC

Alagic-Dzambic L*, Dacic M, Stanic M, Omerdic EO, Dzambic M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Application of High-Performance Thin Layer Chromatography in the Quantitative Estimation of Serum Clobazam Levels

Kulkarni-Munshi R*, Vishwakarma J

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top