జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 2 (2021)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Tinnitus perception mediates the relationship between physiological and psychological problems in patients with tinnitus- Muhammad Aqeel- Foundation University, Rawalpindi

Muhammad Aqeel

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

The application of pulsed KTP photoangiolysis in the treatment of adult laryngeal recurrent respiratory papillomatosis - Matthew S Broadhurst- Queensland Voice Centre

Matthew S Broadhurst

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Frontal sinus rhinoliths- case report- Hisham Elqaisi- Specialist Ophthalmologist, Jordan

Hisham Elqaisi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Diagnosis and treatment of occult cerebrospinal fluid otorrhea- Yi Haijin- Tsinghua University

Yi Haijin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Camel-related head and neck injuries: the biomechanics and severity- Al-Ali MA- College of Medicine and health Sciences, UAE University

Al-Ali MA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top