జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 3 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Long-Term Effects of Non-Linear Frequency Compression on Performance of Music and Speech Perception

Marinda Uys and Matthias Latzel

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Patterns in the Emergence of Hand Actions in Typically Developing Infants

Mili Mathew and Manjula R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Cross Sectional Descriptive Research on Prevalence of Communication Disorders in Morocco through Speech-Language Therapist Survey

Brahim Sabir, Touri Bouzekri, Mohamed Moussetad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Correlation between Anxiety Related Emotional Disorders and Language Development in Hearing-Impaired Egyptian Arabic Speaking Children

Safinaz N. Azab, Ahmed Kamel, Samir S. Abdelrhman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Working Memory and Speech Recognition Performance in Noise: Implications for Classroom Accommodations

Jessica R. Sullivan, Christina Carrano, Homira Osman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Intelligibility of Speech Produced by Children with Hearing Loss: Conventional Amplification versus Nonlinear Frequency Compression in Hearing Aids

Teresa YC Ching, Nan Xu Rattanasone, Gretel Macdonald, Vicky W. Zhang, Laura Button, Katherine Demuth

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Social Communication Functioning: An Appraisal of Current Assessment Tools through the Lens of the International Classification of Functioning, Disability, and Health – Child & Youth Version

Kristen Izaryk, Elizabeth Skarakis-Doyle, Wenonah Campbell, Marilyn Kertoy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top