జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 3 (2014)

కేసు నివేదిక

Speech Remediation of a Long-Term Stutter: A Case Study

Betty L McMicken and Margaret Vento-Wilson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Predictive Nature of Age and Gender in the Verbal Fluency Test in the Greek Cypriot Children: Normative Data

Konstantopoulos K, Vogazianos P and Vayanos E

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Phonics Approach in Swedish Children using Cochlear Implants or Hearing Aids: Inspecting Phonological Gain

Cecilia Nakeva von Mentzer, Björn Lyxell, Birgitta Sahlén, Örjan Dahlström, Magnus Lindgren, Marianne Ors, Petter Kallioinen and Inger Uhlén

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

SMS4Deaf – Self-report Reflections on SMS as a Mode for Psychology Research with the Deaf

Walsh EI, Arundell MJ and Brinker JK

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Case Study: Empowering Deaf Patients to Chair CPA Meetings and Ward Rounds

Neel Halder and Nick Horne

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Electropalatography in a Case of Congenital Aglossia

Betty L McMicken, Andrew Kunihiro, Long Wang, Shelley Von Berg and Kelly Rogers

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top