జర్నల్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిజం & డ్రగ్ డిపెండెన్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిజం & డ్రగ్ డిపెండెన్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-6488

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 3 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Thyroid Stimulating Hormone in Acute Psychiatric Patients with Positive Urine Toxicology Drug Screen: A Retrospective Study

Osama A Abulseoud, Ahmed T Ahmed Shilla Nassi and Cheryl Vigen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

GHB Dependence: Lessons from a Small Case Series

Mike McDonough

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Study of Heart Rate Variability among Gutkha Chewers from a Rural Farming Background in India

Amrith Pakkala , Ganashree CP and Ragavendra T

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Driving, Opioid-maintenance, and Co-medications: A Comprehensive Assessment of 22 Cases

Pekka Rapeli, Pekka Kuikka, Hanna Sillanpää, Carola Fabritius, Kaarlo Simojoki, Hely Kalska, Pirjo Lillsunde and Hannu Alho

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Gender Differences and Association between Psychological Stress and Alcohol Consumption: A Systematic Review

Larissa Horta Esper and Erikson Felipe Furtado

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Severe Maajoun Poisoning in Two Infants, Morocco

Achour S, Jalal Gh, Abourazzak S, Soulaymani R and Hida M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Acute Effect of Gutkha Chewing on Cardiopulmonary Efficiency in Short Term Users

Raghavendra T, Amrith Pakkala and Ganashree CP

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Changes in the Innate Immune Responses by Intermittent Ethanol Consumption May Influence Cognition in Susceptible Adolescent Binge Drinkers

Frédéric Lallemand, Roberta J Ward, Philippe De Witte, Géraldine Petit, Mélanie Saeremans, Paul Verbanck, Xavier Noel and Salvatore Campanella

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top