ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-8048

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 3 (2018)

కేసు నివేదిక

Gastric Squamous Cell Carcinoma Diagnosed Preoperatively as Adenocarcinoma: A Case Report

Donghyoun Lee and Chang Hak Yoo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Screening for Cardiac Sarcoidosis with the MRI under Immunosuppressive Therapy

Theresa Reiter, Irmengard Perdijk, Pius Jung, Jürgen Wolf, Theo Pelzer and Wolfgang R. Bauer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Traditional Practices of Healers to Treat Human Illness in Shashamene Town in Ethiopia

Tegegne Bayih and Abduselam Usman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Salivary Flow Rate as a Noninvasive Method for an Early Prediction of Pre Diabetes in Patients at Tanta University Hospitals

Yasser M. Hafez, Eman A. Al kholy and Mahmoud M. Kodeha

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Trastuzumab Related Cardio-toxicity in Breast Cancer Patients Single Center Experiences

Kamil Ashour Farhoud and Eaman suud khalifa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Elastography and Strain Ratio in Diagnosing Different Body Masses, Could They Solve the Puzzle?

Hussein Okasha, Shaimaa Elkholy, Wael Aref, Ahmed Abdel-Moaty, Ahmed Mostafa, Asem Ashraf, Ramy El-Husseiny, Yehia Elsherif, Amr Abo El-Magd, Moustafa Saeed, Ahmed Salman and Reem Ezzat Mahdy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Lack of Association of Human Herpesvirus 6 (hHV-6) with Chronic Lymphocytic Leukemia and Leukemic Low-Grade B-Cell Lymphomas

Panagiotis Diamantopoulos, Christina-Nefeli Kontandreopoulou, Theodoros Vassilakopoulos, Maria Angelopoulou, Marina Mantzourani, Nora-Athina Viniou, Nikolaos Spanakis and Athanasios Galanopoulos

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top