ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-8048

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 5 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Clinical Outcomes Using Quadriceps Tendon Autograft vs Hamstring Tendons Autograft: A Retrospective Analysis

Mohd Ammar Aslam, Sachin Avasthi, Pankaj Aggarwal, Satyam Singh, Vineet Kumar, Swagat Mahapatra

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

SARS COVID-19 Case Studies: Diagnostic Testing and Vaccination Challenges

BA Bulbulia

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Treatments against SARS-CoV-2, Current Perspectives: A Review

Minotta Valencia Carlos, Minotta Valencia Lina

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Impact of Hyperuricemia on the Prognosis in Patients with Acute Myocardial Infarction and Atrial Fibrillation

Sil-Dong Guo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top