ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 0976-4860

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2011)

సమీక్షా వ్యాసం

A Review about Testing of Distribution Transformers

Geno Peter .P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Agent Development Toolkits

Aarti Singh , Dimple Juneja1, A.K. Sharma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Calculations for Short Circuit Withstand Capability of a Distribution Transformer

Geno Peter .P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Implementation of Secure Cross-site Communication on QIIIEP

Dilip Kumar Sharma, A. K. Sharma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Developing Genetic Algorithm Library Using Java for CFG Induction

N.S. Choubey, Hari Mohan Pandey, M.U. Kharat

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Development Of Polycrystalline Diffused Piezoresistors Using E-Beam Evaporation Method For MEMS Applications

Monika Poonia, Sumita Choudhari, Sheba Jamil, Sanjeev K. Gupta, Jitendra Singh, J. Akhtar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Structured Evolutionary Algorithm for Identification of Transcription Factor Binding Sites in Unaligned DNA Sequences

Shripal Vijayvargiya, Pratyoosh Shukla

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Priority Based Hard Handoff Management Scheme for Minimizing Congestion Control in Single Traffic Wireless Mobile Networks

Biswajit Bhowmik, Smita Roy, Parag Kumar Guha Thakurta, Arnab Sarkar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Front-end Digital Signal Processing Scheme for 206.5 MHz Atmospheric Radar Application

Ashish Kumar, Samaresh Bhattacharjee, Manish Naja, Phani Kumar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Performance Evaluation and Simulation of Binary Signalling with EGC in Generalized Flat-Fading Channels

Jyoteesh Malhotra

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Solving Component Family Identification Problems on Manufacturing Shop Floor

Mousumi Modak, Tamal Ghosh and Pranab K Dan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Reduction of Speckle Noise and Image Enhancement of Images Using Filtering Technique

Milindkumar V. Sarode, Prashant R. Deshmukh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Encryption Scheme for Secure Routing in Ad Hoc Networks

Sunil Taneja, Ashwani Kush and Sima Singh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Study of the Effects of Noise on a New Model Based Encryption Mechanism with Time-Stamp and Acknowledgement Support in MANET & WSN Environment

A.V.N.Krishna

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Minimizing Makespan on Single Machine with Release Dates

E. O. Oyetunji, A. E. Oluleye

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top