గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 3 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Modern Family Planning Use and its Relationship with the Nutritional Status of Women of Child Bearing Age at Tena District, Arsi Zone Oromia Regional State, Ethiopia 2013: A Community based Case Control Study

Mesfin Tafa, Jemal Haidar and Hailu Fekadu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Major Postpartum Blood Loss and Massive Transfusion in a Tertiary Hospital in North-Central, Nigeria: Case Report

Hembah-Hilekaan Samuel Kuma and Austin Ojabo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Huge Mucinous Cystadenocarcinoma with Mucocele of Appendix in a Postmenopausal Woman: Extremely Rare Case Report with Review of Literature

Rajshree Dayanand Katke

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

How Do I Perform Temporary Occlusion of the Uterine Arteries During Laparoscopic Myomectomy?

Rafael Luis dos Santos Martin, Monica Tessmann Zomer, Renata Hayashi, Reitan Ribeiro and William Kondo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top