గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 7 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Knowledge of Down’s syndrome Screening amongst Patients and Health Care Professionals in Sri Lanka

Tiran Dias, Daniel Cooper, Anshu Fernando, Shanya Kumarasiri, Hannah Crofton, Guy Bower, Mei Lee, Kapila Gunawardena,Lankathilaka Jayasinghe and Thusitha Padeniya

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Epigenetic Modifications of Preeclamptic Placenta-A Systematic Review

Roman C, Dafashy T, Hegde S, Ashimi O and Bytautiene E

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Recurrent Cerebral Infarctions in a Patient with Ovarian Cancer: A Fatal Case of Trousseau’s Syndrome

Hiromasa Kuroda, Seiji Mabuchi, Naoya Shigeta, Hirotaka Yamamoto and Tadashi Kimura

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Appraisal of the Efficacy of Sp-Iptp at Aminu Kano Teaching Hospital-Impact on Maternal Anaemia, Malaria Parasitaemia and Clinical Malaria

Omole-Ohonsi A, Attah R, Umoru JU and Habib R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Allantoic Cyst Prior to Transient Megacystis in Patent Urachus: A Paradoxal Association?

Tania Cristina Freitas, Cremilda Barros, Paula Pinto, Manuela Silva, Filipe Bacelar, Patricia Silva and Helena Pereira

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Breast Tuberculosis Report of Two Cases

Fatnassi R, Mkinini I, Kaabia O, Ragmoun H, Hamdi A, Essaidi H and Khairi H

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top