గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 6 (2013)

సమీక్షా వ్యాసం

Caesarean Hysterectomy: Here to Stay…..or a Thing of the Past?

Ali Nakash and Manal Nasih A Hamdan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Annual Trend in Zygotic Twinning Rates and their Association with Maternal Age in Japan, 1999-2008

Yoko Imaizumi and Kazuo Hayakawa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Management of Placenta Accreta Complicated by Pulmonary Embolus and Heparin Induced Thrombocytopenia

Robert Johnston C, Morgan Swank L and Vineet Shrivastava K

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

An Evaluation of the Relationship between Genital Hygiene Practices, Genital Infection

Sahin Sevil, Ozdemir Kevser, Unsal Aleattin, Aygin Dilek and Nemut Tijen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Porcine Placental Extract on Collagen Production in Human Skin Fibroblasts In Vitro

Chikako Yoshikawa, Fumihide Takano, Yasuhito Ishigaki, Masahiko Okada, Satoru KYO, Nobutaka Suzuki, Kouichi Sugiura and Koji Koike

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Prevalence of High Risk Oncogenic Human Papillomavirus Types in Cervical Smears of Women Attending Well Woman Clinic in Ile Ife, Nigeria

Fadahunsi OO, Omoniyi-Esan GO, Banjo AAF, Esimai OA, Osiagwu D, Clement F, Adeteye OV, Bejide RA and Iyiola S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Excessive Bleeding due to Consumptive Coagulopathy after Delivery of an Intrauterine Fetal Death in a Patient known with Multiple Vascular Malformations; Mimicking the Kasabach-Merritt Syndrome

Evelyn-Maureen Schepers, Tom Vlasveld L, Jaap-Jan D Snoep, Sabine AJ Loyson and Kim E Boers

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Primary Malignant Melanoma of the Vagina with a Survival of Longer than 5 Years after Recurrence: Case Report and Review of the Literature

Kazuhiro Takehara, Hiroko Nakamura, Tomoya Mizunoe and Takayoshi Nogawa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Risk Factors for Late Preterm Births: A Case-Control Study

Gian P Mandruzzato, Giuseppe Calì, Francesca Chiaffarino, Giuseppe Dal Pozzo, Luana Danti, Vera Gerosa, Pietro Iacobelli, Carlo Laezza, Francesco Macagno, Fabio Parazzini and Paolo Scollo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top