గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 12, సమస్య 1 (2022)

సంపాదకీయం

Antenatal Care and the Variant of Concern (VOC)-Omicron [B.1.1.529]

Liaqat Ali Khan*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఉత్తరం

Endometriosis: All You Need To Know

Olivia Jolly*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఉత్తరం

Breast Cancer: 6 Things You Should Know

Emilia Clark*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Preterm birth, determinants factors and birth outcome at Hawassa University Comprehensive Specialized Hospital, Southern Ethiopia

Elias Gessese*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Paget's Disease of Breast in Young Woman-Unlike But Not Impossible

Marinho LAB*, Cruz NT

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top