గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 1 (2011)

కేసు నివేదిక

Ovarian Heterotopic Pregnancy after Ovulation Induction with Clomiphene Citrate

Lena El Hachem, Daniel E. Stein, Martin D. Keltz M and Matthew A. Lederman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Nitrous Oxide versus Pethidine with Promethasine for Reducing Labor Pain

Batool Teimoori, Nahid Sakhavar, Masoome Mirteimoori, Behzad Narouie and Mohammad Ghasemi-rad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Efficacy and Safety of Progesterone versus Magnesium Sulfate in the Management of Preterm Labor: A Randomized Study

Batool Teimoori, Nahid Sakhavar, Masoome Mirteimoori, Behzad Narouie, Mohammad Ghasemi-rad, Mehrnaz Sarooneh-rigi and Shahin Navvabi-rigi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Over-Expression of Ly6/Plaur Domain Containing 6b (Lypd6b) in Ovarian Cancer

Yutaka Shoji, GVR Chandramouli and John I. Risinger

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Risk Factors for Ruptured Uterus in a Developing Country

Omole-Ohonsi A and Attah R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Colonic Endometriosis Mimicking Sigmoid Cancer: A Case Report

Shina Oranratanaphan, Patcharada Amatyakul, Julintorn Somran and Sathon Thumumnuaysuk

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top