ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్

ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2327-4972

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 5 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Impact of Community Based Management of Acute Malnutrition Integrated Nutrition Education on Infant and Young Child Feeding Knowledge and Practice of Mothers or Caregivers in Dilla Zuria Woreda, Southern Ethiopia: A Quasi Experimental Study

Alemneh Kabeta Daba1,Mastewal Erango Ersado

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Privacy of Health Information in Telemedicine on Private Cloud

Vanishree Arun, Padma SK, Shyam V

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Factors that Influence the Counselling of Family Members in Out-of-Hospital Emergency Medical Care

Mari Helena Salminen-Tuomaala, Päivi Leikkola, Riitta Mikkola and Eija Paavilainen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effectiveness of Continuing Education in Motivational Interviewing for Health Professionals Working with Families and Pediatric Patients: Results of a Skills-Based Assessment

Amy Whittle, Jennifer E Hettema, Jennifer K Manuel, Carrie Cangelosi, Diana Coffa, Sarah De La Cerda, Matt Tierney, Paula J Lum

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effect of Socioeconomic Status, Number of Siblings and Parental of Education on Children Body Mass Index at Jeddah, Saudi Arabia: Cross Sectional Study

Abdulmoein E Al-Agha, Bara’ah O Tatwany, Duaa A Aiash, Lobna A Mandourah and Nisreen T Abukhalil

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top