ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్

ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2327-4972

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 4 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Knowledge, Attitude, Utilization of Emergency Contraceptive and Associated Factors among Female Students of Debre Markos Higher Institutions, Northwest Ethiopia, 2014

Habtamu Abera, Muleta Mokonnen and Dube Jara

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Metabolic Syndrome is the Problem in Young Diabetics?

A Chwalba and Ewa Otto-Buczkowska

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Fluoxetine-Induced Atypical Serotonin Syndrome with Hallucinations Masquerading as a Parkinsonian Syndrome

Sarah J Stephens, Andrew J. Muzyk and Michael Woodworth

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Stress: A Serious Health Concern

Ofonime E Johnson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Intention to use Long-acting and Permanent Family Planning Methods among Married 15-49 years Women in Debremarkos Town, Northwest Ethiopia

Amanuel Alemu Abajobir

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Informal Caregiver: A Qualitative Assessment of Needs and Requirements

Schultz H, Higham J and Michael Schultz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Work-Related Traumatic Injury in the Paper-Producing Industry in Nigeria: A Case Study of the Nigerian Newsprint Manufacturing Company Limited, Oku- Iboku, Akwa Ibom State

Ita Bassey Okokon, Udeme E Asibong, Felix Archibong and Emmanuel Monjok

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Adenosquamous Carcinoma of the Cecum: A Rare but Aggressive Form of Colonic Neoplasia

Maisa I Abdalla, Chad Cornish, Sofia Taboada, Shivangi Kothari, Rushabh Doshi, Truptesh H Kothari and Vivek Kaul

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Risky Sexual Practice and Associated Factors among High School Adolescent in Addis Ababa, Ethiopia, 2014

Almaz Gizaw, Dube Jara and Kassahun Ketema

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Quality and Determinant Factors of Post-Abortion Care in Governmental Hospitals of Tigray, Ethiopia, 2013

Balem Demtsu, Gessessew Bugssa and Amare Alemu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Modern Contraceptive Method Mix and Factors Affecting Utilization of Modern Contraceptives among Married Women in Adigrat Town, Tigray, Northern Ethiopia

Alem Gebremariam and Adamu Addissie

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Prospective Studies on Diagnosis, Prevention, and Management of Deep Vein Thrombosis (DVT), DVT Recurrence and the Post-Thrombotic Syndrome (PTS): From Concept to Study Design in the Primary Care Setting

Jan Jacques Michiels, Janneke M Michiels, Wim Moosdorff, Hannie Maasland, Mildred U Lao, Arie Markel and Martino Neumann

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Role of Male Partner Involvement on Mother's Adherence to PMTCT Care and Support, Tigray, Northern Ethiopia

Mussie Alemayehu, Belachew Etana, Girmatsion Fisseha, Kiday Haileslassie, Henock Yebyo, Yibrah Berhe and Fisseha Ashebir

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Medical Decision Support Technology for Better Antenatal Care of the Mother, Under-Five Child Survival and Child Health in Rural India

Seenivasan P, Sujatha Shritharan, Caroline Priya K, Saurav Das, Srinivasan R, Satya Sidhartha Parija and Gurlivleen Singh Grewal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top