ఫిషరీస్ అండ్ ఆక్వాకల్చర్ జర్నల్

ఫిషరీస్ అండ్ ఆక్వాకల్చర్ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2150-3508

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 4 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Dhonagoda River: Threats Investigation of River and Biodiversity for Policy Implementation

Pramanik MMH and Hasan MM*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Description of Myxidium tetraodoni Sp. Nov., Myxidium anisocapsularis Sp. Nov. and Myxobolus magai Sp. Nov. (Myxosporea: Bivalvulida) Infecting Some Freshwater Fishes in Cameroon (Central Africa)

Deli Arnaud, Lekeufack Folefack Guy Benoit* and Fomena Abraham

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Survey of the Benthic Microfauna of the Marine Ecosystem on IRIS-1 Oil Platform at the Cape Skirring in Casamance, Senegal

Hamet Diaw Diadhiou, Mbaye Tine*, Anis Diallo and et Mor Sylla

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Population Dynamics of Bigeye Grunt, Brachydeuterus auritus (Valenciennes, 1831) in Ghana and Management Implications

Samuel Kweku Konney Amponsah*, Ali Abdulhakim, Patrick Kwabena Ofori-Danson, Kofi Ferni Anyan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Physicochemical Properties of Water and Heavy Metals Concentration of Sediments, Feeds and Various Farmed Tilapia (Oreochoromis niloticus) In Bangladesh

Saborni Swarna Das, Md. Kamal Hossain*, Golam Mustafa M, Afroza Parvin, Badhan Saha, Pritika Rani Das and Mohammad Moniruzzaman*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Changing of Sea Surface Temperature Affects Catch of Spanish Mackerel Scomberomorus Commerson in the Set-Net Fishery

Khanh Q Nguyen* and Vang Y Nguyena

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Efficiency of Different Integrated Agriculture Aquaculture Systems in the Red River Delta of Vietnam

Nguyen Van Huong*, Tran Huu Cuong, Tran Thi Nang Thu and Philippe Lebailly

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Fecundity and Condition Factor of Clarias anguillaris of Oguta Lake, Nigeria

Eke FN, Odo GE*, Agwu JE and Anya CB

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Length-Weight Relationship, Condition Factor and Gut Content of Chrysichthys Furcatus Gunther, 1864 (Bagridae) from Cross River at Ahaha

Irom Okey*, Offem BO and Keremah RI

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top