జర్నల్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ డ్రగ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ డ్రగ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-6631

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 4 (2022)

పరిశోధన వ్యాసం

Formulation and Evaluation of Mouth Dissolving Tablets Prepared by Micronized Terbutaline Sulfate and Using Co-processed Superdisintegrants by Direct Compression Method

Zahabia Manzoor, Haaris Inam Khan*, Saddiq ul Abidin, Fatima Maqsood, Ahsan Farooq Khan, Syed Muhammad Sikandar, Alina Fakhar, Khalid Shahzad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Potential of Herbal Remedies for Treatment of COVID-19

Minal Ghule

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Vesicular Drug Delivery System for the Herbal Treatment of Skin Disease

Deepti Dwivedi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Effect of Herbal Medicated Feed as Uterine Tonic for Infertility Women

Minal Ghule

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Mortality in Patients of COVID-19 when given Remdesivir in Early Stages of the Disease as Compared to Late Stages of the Disease in Pakistani Population

Zahabia Manzoor, Haaris Inam Khan*, Saddiq ul Abidin, Fatima Maqsood, Ahsan Farooq Khan, Syed Muhammad Sikandar, Alina Fakhar, Khalid Shahzad8

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top