ఎండోక్రినాలజీ & మెటాబాలిక్ సిండ్రోమ్

ఎండోక్రినాలజీ & మెటాబాలిక్ సిండ్రోమ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1017

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 1 (2015)

సమీక్షా వ్యాసం

The Case for Epidemiological Investigation of the Possible Link between Combined Oral Contraceptives and Autism Spectrum Disorder

Kim Strifert

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Adrenal Dysfunction

Phyllis W Speiser

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Experience of Using Metformin in Patients Infected with HCV Genotype 3 with Concomitant Metabolic Disorders

Golubovska OA, Gerasun BA, Shkurba AV, Kulyesh OV and Bezrodna OV

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Relationship between Testosterone and Sex Hormone Binding Globulin Concentrations with Cardiometabolic Parameters and Macrovascular Disease in Afro-Caribbean Men with Type 2 Diabetes

Fritz-Line Vélayoudom-Céphise, Lydia Foucan, Laurent Larifla, Vanéva Chingan, Jacqueline Bangou, Catherine Massard, Christophe Armand, Jacqueline Deloumeaux and Fabrice Bonnet

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Role of Aldosterone in Insulin Resistance: Fact of Fantasy

Leonardo A. Sechi, GianLuca Colussi and Cristiana Catena

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

A Look Inside the Pancreas: The Endocrine-Exocrine Cross-talk?

Partha Pratim Chakraborty and Subhankar Chowdhury

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Sex Differences in Some Physiological Effects of Cold Season or Short-Term Cold Exposure in Adult Albino Rat

Adel Shalaby, Khaled A Abdel-Sater Eliwa, Ahmed M Hassan and Mohamed El-Fiky

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Prevalence of Metabolic Syndrome in Organ Transplantation: A Review of the Literature

Valentina Vicennati, Antonio Daniele Pinna, Maria Cristina Morelli, Uberto Pagotto and Renato Pasquali

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Stress during Lactation Affects Fatty Acid Amide Hydrolase Protein Expression in Adipose Tissue and Liver of Adult Mice

Valeska AC, Carina AV, Paula P, Ana MR and Miguel NL

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Carcinogenesis and Sex Hormones: A Review

Ankita Bohra and Sumit Bhateja

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Influences of Gut Hormones on Hepatocellular Carcinoma

Wei-Ju Huang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Glycemic Index of Traditional Foods in Northern Sri Lanka

Pirasath S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Mechanical Control of Mesenchymal Stem Cell Adipogenesis

Hillary Stoll, Frederick G Hamel, Jeong Soon Lee, Ligyeom Ha and Jung Yul Lim

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Differentiation between the Anterior Pituitary Cells of the Egyptian Insectivorous Bats Rhinopoma hardwickei using Transmission Electron Microscope

Selim Atteyat Mohammed

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top